algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities Geen Stress Consumer Services B.V. (GSCS), gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 83136649, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
Op de werkzaamheden zijn tevens de meest recente versies van de volgende voorwaarden van toepassing: de algemene vervoerscondities (AVC), de algemene voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK) en het verdrag met betrekking tot internationaal vervoer over de weg (CMR).In geval van tegenstrijdigheden in andere documenten en/of overeenkomsten, zijn de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van GSCS leidend.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 14 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.Bij de aanvraag van een offerte wordt degene die de offerte accepteert en goedkeur geacht de opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden geaccepteerd.Een offerte wordt afgegeven op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens door de opdrachtgever worden gewijzigd, is het aan de dienstverlener om de geldigheid van de offerte te bepalen. Indien er in de uitvoering afwijkingen geconstateerd worden in de gegevens ten opzichte van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, behoudt GSCS zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving van de wijziging of afwijking het tarief in rekening te brengen dat zou zijn gehanteerd indien de door de opdrachtgever verstrekte gegevens juist zouden zijn geweest. Staking van de opdracht door GSCS laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet. 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand indien de dienstverlener dit schriftelijk overeen komt.Indien de dienstverlener en de opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling.GSCS kan niet worden gehouden aan eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in de offerte.

Artikel 5 - Informatieverstrekking door opdrachtgever
Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst
Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van pakketten gelden de aanlevervoorwaarden van GSCS.Het staat de dienstverlener vrij om de opdracht, zonder opgaaf van redenen, te weigeren, beëindigen, of op te schorten indien: De bedrijfsvoering van de opdrachtgever niet aansluit op de intrinsieke normen en waarden van GSCS;De opdrachtgever niet voldoet aan de aanlevervoorwaarden van de dienstverlener;De door de opdrachtgever verstrekte informatie tegenstrijdig is met de werkelijke situatie;Het vervoer van de goederen gevaar kan opleveren voor personen of zaken;De zending naar inhoud, vorm of doel naar het oordeel van GSCS strijdig is met bepalingen in het CMR-verdrag, andere wettelijke bepalingen of van de overheid afkomstige regelgeving;De opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichting uit hoofde van een andere overeenkomst met GSCS;De dienstverlener een andere gegronde reden heeft tot weigering, staking of opschorting.Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 7 - Prijzen
De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 8 - Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9 – Betaling en opschorting 
Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 10 - Overmacht
Op het moment dat GSCS niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan in bepaalde gevallen de overeenkomst worden ontbonden. Tot deze gevallen horen onvoorziene omstandigheden zoals force majeure, waaronder stakingen, weersomstandigheden, juridische wijzigingen en andere omstandigheden in lijn met artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien een dergelijke situatie zich voordoet worden de verplichtingen opgeschort zolang GSCS niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.  

Artikel 11 - Verval van de vordering
Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 - Garantie
Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor GSCS enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.  

Artikel 13 - Verzekering
Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid dienstverlener bij schade
De dienstverlener is, behoudens overmacht, aansprakelijk voor schade aan of verlies van de zaken als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van GSCS uit hoofde van de overeenkomst. De schade die GSCS in dat geval verschuldigd is, bedraagt 50% van de aankoopprijs van de inhoud van de zending, tot een bedrag van maximaal €50, inclusief btw. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in door opdrachtgever aangeleverde gegevens, waaronder adressen, noch voor de gevolgen daarvan. Schade aan verzonden materiaal ontstaan tijdens het door GSCS verzorgde transport is voor risico en rekening van de opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van GSCS. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die zijn uitgevoerd op nadrukkelijk aangeven van de opdrachtgever.
De dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever, waaronder gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.De dienstverlener is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat een ander dan de geadresseerde de zending in ontvangst heeft genomen.
De dienstverlener is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat de zending naar de stelling van opdrachtgever kwijt is geraakt maar volgens het afleverbewijs wel is afgeleverd. Opdrachtgever heeft in de volgende gevallen geen recht op een schadevergoeding:In verband met de aard of gebrek van de zending zelf;Ten aanzien van gebruikssporen of beschadigingen en al dan niet onbekende gebreken aan de zending die reeds voor transport aanwezig waren;Schade ontstaan als gevolg van onvoldoende en ondeugdelijke verpakking van de zending;Het niet tijdig, onjuist of gebrekkig aanleveren van het juiste ophaal- en/of bezorgadres.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid opdrachtgever
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 16 - Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 17 - Klachtplicht
Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 18 - Intellectueel eigendom
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 19 - Geheimhouding
Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht; waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij; die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.


Artikel 20 - Wijziging algemene voorwaarden
GSCS is gerechtigd deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval dat de dienstverlener tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de opdrachtgever hiervan per e-mail op de hoogte. Tevens volgt er een publicatie van de kennisgeving en van de gewijzigde voorwaarden op de website van GSCS. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal GSCS zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken

.Artikel 21 - Toepasselijk recht en bevoegde rechterOp iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GSCS is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.