PRIVACYVERKLARING  

Geen Stress Amsterdam respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.   De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “De website”): https://www.geenstress.amsterdam/Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Geen Stress Amsterdam, gevestigd te Nassaukade 63X, 1052CP Amsterdam, kvk-nummer: 83136649.

Artikel 2 - Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 - De content van de website  
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren  

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.
U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet.
U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Geen Stress Amsterdam en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hello@teamkoike.com.  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.  Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: welkom@geenstress.amsterdam.com. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.  

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.  

Artikel 11 - Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies.
Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.  Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  
Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

Facebook (tracking cookie)
Google Adwords (tracking cookie)Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 13 – Gerechtvaardigd belang

Een verwerking van persoonsgegevens zorgt altijd voor een inbreuk op het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. Daardoor is iedere verwerking in beginsel onrechtmatig. Omdat de verwerking in veel gevallen noodzakelijk is, biedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een juridische basis om toch persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze basis bestaat uit zes grondslagen, en als de verwerker zich kan baseren op minimaal één van deze grondslagen is de verwerking toch rechtmatig.
Wij baseren ons op de grondslag gerechtvaardigd belang. Om verwerking te baseren op deze grondslag moet worden voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden. Dit wil zeggen dat aan alle drie voorwaarden moet worden voldaan. 

Het belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde kwalificeren als gerechtvaardigd
Op het moment dat u een bestelling plaatst bij een van onze partners, sluit u met hen een overeenkomst. Onze partner verkrijgt dan uw gegevens en mag deze verwerken om de overeenkomst uit te voeren. Wij nemen de bezorging voor onze rekening, en hebben hiervoor uiteraard uw gegevens nodig. Met ons heeft u echter geen overeenkomst, en daarom mogen we niet zomaar uw gegevens verwerken. Omdat de verwerking van uw gegevens wel noodzakelijk is om uw zending bij u te bezorgen, achten wij het belang gerechtvaardigd.

Is de verwerking noodzakelijk om het belang te behartigen?
Indien we niet beschikken over uw adresgegevens, zijn we niet in staat de zending bij u af te leveren. Daarnaast willen we u graag per e-mail op de hoogte houden van informatie omtrent de bezorging. U krijgt bericht als de zending onderweg is, en mocht u onverhoopt niet thuis zijn sturen we u een niet-thuis bericht, waarin ook het tijdstip van de volgende bezorgpoging wordt genoemd.
Aan de eis van subsidiariteit wordt voldaan omdat het doel van de verwerking (uw zending succesvol bij u bezorgen) in verhouding staat tot de inbreuk op uw privacy. Hieruit vloeit voort dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk. Daarover kunt u onder het kopje ‘transparantie’ meer lezen.
Aan de eis van proportionaliteit wordt voldaan omdat het doel niet kan worden bereikt als de gegevens niet worden verwerkt. Gelet op het voorgaande achten wij de verwerking noodzakelijk om het belang te behartigen.

Afweging belangen

Als derde, cumulatieve voorwaarde vindt ten slotte een afweging plaats tussen de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of derde enerzijds en de belangen van de betrokkene anderzijds. Zoals hierboven al werd uitgelegd is de verwerking noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren. De betrokkene kan de verwerking min of meer verwachten, en de eventuele negatieve gevolgen voor de betrokkene zijn zoveel mogelijk beperkt. Hierover kunt u onder het kopje ‘beveiligingsmaatregelen’ meer lezen. De ernst van de inmenging op het grondrecht van de betrokkene staan in verhouding tot het doel van de verwerking.
Transparantie
We streven ernaar zo transparant mogelijk te werk te gaan als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u aanvullende informatie met betrekking tot de verwerking terugvinden.
Het doel van de verwerking is dat we de bestelling die u bij een van onze partners heeft besteld succesvol bij u kunnen afleveren. Hiervoor hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig: NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, cookies en metagegevens. Deze gegevens ontvangen we van onze partner, en delen we verder niet met derden. De gegevens worden bewaard voor de duur van 2 jaar.
Om ons doel te bereiken zullen we u benaderen per e-mail en SMS. Ook stellen wij als dienstverlener voor via direct mailing, zodat u weet wie de vervoerder is van uw zendingen.

Beveiligingsmaatregelen
Om de verwerking van uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te laten geschieden, hebben wij verschillende maatregelen genomen. De belangrijkste technische maatregel die wij hebben genomen is het gebruiken van een beveiligde omgeving om de persoonsgegevens in op te slaan. Deze beveiligde omgeving zorgt ervoor dat uw gegevens beschermd zijn tegen bedreigingen zoals virusaanvallen, DDos-aanvallen en andere vormen van hacking. Daarnaast maken wij gebruik van encryptie en een firewall.Naast technische maatregelen hebben wij ook organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Ons autorisatiebeleid is hier een voorbeeld van. Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij de verwerking hebben toegang tot de persoonsgegevens die in de beveiligde omgeving zijn opgeslagen.
Ten slotte zullen we een aantal keer per jaar de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen testen, beoordelen en evalueren. 

Uw rechten als betrokkene
Als betrokkene heeft u op grond van de AVG een aantal rechten om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. U heeft als betrokkene onder andere:Het recht op informatie over de verwerkingen;Het recht op inzage in zijn gegevens;Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;Het recht op verwijdering van de gegevens en het recht om ‘vergeten te worden’;Het recht op beperking van de gegevensverwerkingHet recht op verzet tegen de gegevensverwerkingHet recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);Het recht om niet onderwerpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.
Mocht u zich willen beroepen op een van deze rechten dan kunt u per e-mail contact opnemen met dpo@geenstress.amsterdam. Wij zullen altijd gehoor geven aan deze rechten, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over de uitvoering van uw verzoek. 

Artikel 14 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.  Artikel 15 - Contact Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: dpo@geenstress.amsterdam