Leveringsvoorwaarden

Definities
  • Geen Stress Amsterdam: Geen Stress Consumer Services B.V., gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 83136649.
  • Partner: degene met wie Geen Stress Amsterdam een overeenkomst is aangegaan.
  • Partijen: Geen Stress Amsterdam en partner samen.
  • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
  • Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden: Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Geen Stress Amsterdam.
    Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst
Geen Stress Amsterdam voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de partner. Het is de verantwoordelijkheid van de partner dat Geen Stress Amsterdam tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de partner er niet voor heeft gezorgd dat Geen Stress Amsterdam tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de partner.

Informatieverstrekking door de partner
De partner stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Geen Stress Amsterdam.
De partner staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de partner dit verzoekt, retourneert Geen Stress Amsterdam de betreffende bescheiden. Stelt de partner niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Geen Stress Amsterdam redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de partner.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
De overeenkomst tussen Geen Stress Amsterdam en de partner wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden. Minimaal één maand voor het einde van de overeenkomst dient de partner schriftelijk mede te delen dat zij niet voornemens zijn om een nieuwe overeenkomst te sluiten. Indien aan de aanzegplicht uit lid 2 niet wordt voldaan, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van zes maanden onder dezelfde condities. 

Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de partner niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Geen Stress Amsterdam gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de partner in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.Wanneer de partner in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Geen Stress Amsterdam. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de partner niet tijdig betaalt, mag Geen Stress Amsterdam zijn verplichtingen opschorten totdat de partner aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de partner, zijn de vorderingen van Geen Stress Amsterdam op de partner onmiddellijk opeisbaar.  

Uitvoering van een dienst
Geen Stress Amsterdam zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed dienstverlener op grond van artikel 7:401 BW.
Indien Geen Stress Amsterdam op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Geen Stress Amsterdam de partner hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Vrijwaring
De partner vrijwaart Geen Stress Amsterdam tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Geen Stress Amsterdam geleverde producten en/of diensten.  

Klachten
Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de partner redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de partner Geen Stress Amsterdam daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen Geen Stress Amsterdam uiterlijk binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De partner (of consument) geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Geen Stress Amsterdam in staat is hierop adequaat te reageren. De partner (of consument) dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan Geen Stress Amsterdam.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Geen Stress Amsterdam ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Geen Stress Amsterdam
Geen Stress Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de partner lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.Indien Geen Stress Amsterdam aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Geen Stress Amsterdam is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien Geen Stress Amsterdam aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het 50% van factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van 50 EUR.

Recht op ontbinding
De partner heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Geen Stress Amsterdam toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door Geen Stress Amsterdam niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Geen Stress Amsterdam in verzuim is. Geen Stress Amsterdam heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Geen Stress Amsterdam kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
Op het moment dat Geen Stress niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan in bepaalde gevallen de overeenkomst worden ontbonden. Tot deze gevallen horen onvoorziene omstandigheden cq force majeure, waaronder stakingen, weersomstandigheden, juridische wijzigingen, en andere omstandigheden in lijn met artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Geen Stress Amsterdam 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Geen Stress Amsterdam er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Geen Stress Amsterdam is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst  
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Wijziging leveringsvoorwaardenGeen Stress Amsterdam is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Geen Stress Amsterdam zoveel mogelijk vooraf met de partner bespreken.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Geen Stress Amsterdam bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Geen Stress Amsterdam is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 augustus 2021.


Uitvoering van een dienst
Geen Stress Amsterdam zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed dienstverlener op grond van artikel 7:401 BW.
Indien Geen Stress Amsterdam op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Geen Stress Amsterdam de partner hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


Vrijwaring
De partner vrijwaart Geen Stress Amsterdam tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Geen Stress Amsterdam geleverde producten en/of diensten.  

Klachten
Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de partner redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de partner Geen Stress Amsterdam daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen Geen Stress Amsterdam uiterlijk binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De partner (of consument) geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Geen Stress Amsterdam in staat is hierop adequaat te reageren. De partner (of consument) dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan Geen Stress Amsterdam.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Geen Stress Amsterdam ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Geen Stress Amsterdam
Geen Stress Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de partner lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.Indien Geen Stress Amsterdam aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Geen Stress Amsterdam is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien Geen Stress Amsterdam aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het 50% van factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van 50 EUR.

Recht op ontbinding
De partner heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Geen Stress Amsterdam toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door Geen Stress Amsterdam niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Geen Stress Amsterdam in verzuim is. Geen Stress Amsterdam heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Geen Stress Amsterdam kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
Op het moment dat Geen Stress niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan in bepaalde gevallen de overeenkomst worden ontbonden. Tot deze gevallen horen onvoorziene omstandigheden cq force majeure, waaronder stakingen, weersomstandigheden, juridische wijzigingen, en andere omstandigheden in lijn met artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Geen Stress Amsterdam 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Geen Stress Amsterdam er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Geen Stress Amsterdam is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst  
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Wijziging leveringsvoorwaardenGeen Stress Amsterdam is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Geen Stress Amsterdam zoveel mogelijk vooraf met de partner bespreken.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Geen Stress Amsterdam bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Geen Stress Amsterdam is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 augustus 2021.